Բարի գալուստ Lifetime բլոգ: Սեղմիր Like կոճակը և հետևիր իմ գրառումներին:

Monday, December 10, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Նոյեմբեր Ամսվա Խաղարկություն


Դեկտեմբերի 8-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների նոյեմբեր ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
08089921

Sunday, November 18, 2012

BarCamp Gyumri 2012 (նամակ 19-րդ)


            àÕçáõÛÝ µÉá·áëý»ñ³ J
ÆÝãå»±ë »ù: Ðáõë³Ù É³í »ù: ²Ûëûñ ·ñáõÙ »Ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïë` ³ÝÓ³Ùµ: àõ ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ݳËáñ¹ Ý³Ù³ë ¹»é §ÈáõÛë¦ ãÇ ï»ë»É , áñáß Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï׳éáí ³Ûë Ù»ÏÁ áõñáß»óÇ ·ñ»É` ù³ÝÇ Ï³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ÇѳñÏ»:
            ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë, ѳٳñÛ³ û ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ã»Ù áõÝ»ÝáõÙ, ½µ³Õí³Í »Ù ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñáí: ºñ¨Ç û ß³ï ˳éÝ »Ù áõ ´Éá·Çë ÝÙ³Ý µ³ñÓÇÃáÕÇ íÇ׳ÏÁ Ñ»Ýó ¹ñ³ÝÇó ³ ·³ÉÇë: ´³Ûó ¹³ »ñϳñ ãÇ ß³ñáõݳÏíÇ, íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, Ñ»Ýó »Ï³ , ÙÇ ³ÛÉ ´áõÙ ³ ÉÇÝ»Éáõ :Ö ´³Ûó ¹ñ³Ý ¹»é ÙÇ í»ó ³ÙÇë ϳ, ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ ³Ûëûñ Ïå³ïÙ»Ù ÙÇ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÇÝ Ã» å³ïñ³ëïí»ÉÁ »ñϳñ áõ ï³Ýç³ÉÇó ÙïáñáõÙÝ»ñÇ ³éÇà ¹³ñÓáí, û Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ï-ß³ï áõñ³Ë³óñ»ó: ƱÝã ÙÇçáó³éáõ٠ϳñ³ ÉÇÝ ¶ÛáõÙñÇáõÙ, áñ ï»Ýó ß³ï áõ½»Ý³Ù Ù³ëݳÏó»Ù: ÎÙï³Í»ù ÑÇÙ³ ¹áõù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë áñ ϳñ³ ÉÇÝÇ, áõ ³ÛÝ»É ÇÝãåÇëÇ ÙÇçáó³áõمϳñÍáõÙ »Ù áÙ³Ýù ³ñ¹»Ý Ïé³ÑáõÙ »Ý…ÇѳñÏ»` ´²ðøºØö: àñ ×ÇßïÝ »ë ÙÇ ï³ñí³ Ù»ç ³ë»Ù Ùïùáíë ³Ý·³Ù ã¿ñ ϳñáÕ ³ÝóÝ»É, áñ ¶ÛáõÙñÇáõ٠ϳñ³ ´³ñù»Ù÷ ÉÇÝÇ, ÉÇÝ»ÉÁ Ñɳ ѻ㠿, ÉÇÝÇ áõ »ë ϳñáճݳ٠ٳëݳÏó»Ù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë ,áñ û° Ù»ÏÁ, û° ÙÛáõëÁ »Õ³í: ºÕ³í ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÃÇÙÇ ùñïݳç³Ý áõ ÝíÇñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí: ²ÛÝ ³Ù»ÝÝ ÇÝã Ýñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ³Ý»É ³Û¹ ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ íëï³Ñ »Ù áñ Ñ»ßï ã¿ñ: ºñÝ»Ï Çñ»Ýó ѳí»ëÇÝ áõ ѳɳɳ Çñ»Ýó:
            ¸áõù å»ïù³ ÇÙ íÇ׳ÏÁ ï»ëÝ»Çù, »ñµ ³ë»óÇÝ, µ³ ·Çï»ë ݳٳϹ »Ï»É³, í³ÕÁ ·ÝáõÙ »ë Ù³ëݳÏó»Éáõ: àõ ϳå ãáõÝÇ, áñ ¹ÇíǽÇáÝǹ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ´³ñù»Ù÷ ³Ýí³ÝáõÙ³ §¾ï ϳåáõïñßÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë»ñ ³ ÇÝã ³¦, û Ñ»Ýó ´³ñù»Ù÷, ϳñ»íáñÝ »Ý ³, áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ëϳó³Ý áõ ÃáõÛɳïñ»óÇÝ Ù³ëݳÏó»É: ²ß˳ñÑÝ ÇÙÝ ¿ñ ³Û¹ å³ÑÇÝ: â»ù å³ïÏ»ñ³óÝÇ, »ñµ ß³ñ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ï»ë³ Ý³Ù³Ï áõ Ëݹñ»óÇ, áñ ï³Ý ݳۻÙ: ÄåÇïë ¹á áõß»Û áõ ÙÇ µ³Ý ¿É ³í»É ¿ñ: Þ³ï Ù»ñëÇ Î³ñ»ÝÇÝ ÝÙ³Ý §¼Çɦ Ý³Ù³Ï å³ïñ³ëï»Éáõ, »ñ¨Ç ³Ù»Ý³Ù»Í ¹»ñÁ ³Û¹ ·áñÍÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ùá ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ áõÝ»ó³í:


Sunday, November 11, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Հոկտեմբեր Ամսվա Խաղարկություն

Նոյեմբերի 10-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների հոկտեմբեր ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
14885268

Saturday, October 13, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Սեպտեմբեր Ամսվա Խաղարկություն


Հոկտեմբերի 13-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների սեպտեմբեր ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
65054761

Wednesday, September 19, 2012

Red Bull X-Fighters Jams in Yerevan

Ողջույն էքստրիմի, Ռեդ Բուլի ու ակտիվ ապրելակերպի սիրահարներ:
Սեպտեմբերի 29-ին Երևանի ամենակենտրոնում` Հանրապետության Հրապարակում սպասվում է անկրկնելի շոու, որը երազում են տեսնել ամբողջ աշխարհում:
Երևանում տեղի կունենա «Red Bull X-Fighters Jams»-ը


Սեպտեմբերի 29-ին` ժամը 20:00-ին, Երևանում` Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի սպորտային աշխարհում տեղի կունենա բացառիկ իրադարձություն՝ Red Bull X-Fighters Jams ազատ ոճի մոտոմրցույթի ամենահիշարժան շոուն: Red Bull X-Fighters Jams. սա աշխարհի լավագույն և հայտնի մարզիկների կատարումների ցուցադրումն է, որն անցկացվում է Red Bull X-Fighters համաշխարհային ամենահեղինակավոր մրցաշարի շրջանակներում:

Saturday, September 8, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Օգոստոս Ամսվա Խաղարկություն

Սեպտեմբերի 8-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների օգոստոս ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
20441598

Sunday, September 2, 2012

Նամակ 17-րդ

Ողջույն շոգից փրկություն փնտրող և համացանցում այն գտնող բլոգոսֆեռա :)
Ինչպես տեսնում եք. you have one new message :D
 Message-ս Ձեզ՝ ավելի շուտ նամակս, հերթական անգամ գրում եմ մեծ տպավորությունների և բազմաթիվ իրադարձությունների ազդեցության ներքո: Չնայած նամակներս ավելի քիչ են դարձել, ծավալը շատացել է, բայց բովանդակությունն էլ երևի չի տուժել ամեն դեպքում:
 Չգիտեմ անդրադառնամ արդյոք արձակուրդիս թե, ոչ: Ուղղակի կասեմ, որ հիանալի 15 օր անցկացրեցի իմ սիրելի միջավայրում, հարազատ մարդկանց հետ: Բայց այդ 15 օրն էլ բավական չեղավ բոլոր պլանավորածը հասցնելու և բոլորին տեսնելու համար (ինչի համար՝ ես ներողություն): Եվս մեկ անգամ ուզում եմ մեծ շնորհակալություն ասեմ նրանց՝ ովքեր ուրախությամբ լցրեցին այդ 15 օրը:

Saturday, August 11, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Հուլիս Ամսվա Խաղարկություն

Օգոստոսի 11-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների հուլիս ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
48623821

Saturday, July 14, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Հունիս Ամսվա Խաղարկություն

Հուլիսի 14-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների հունիս ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
60008420

Monday, June 25, 2012

Զինուժ 17.06.2012

Ողջույն Բլոգոսֆեռա , Ձեզ եմ ներկայացնում հատված «ԶԻՆՈՒԺ» հաղորդումից: Որտեղ խոսք է գնում ուսաումնական փուլի ավարտին անց կացվող ավարտական քննություններից: Քննությունների ընթացքի մասին խոսում եմ նաև Ես:
Հաճելի Դիտում:

Saturday, June 23, 2012

3 Փաստ Բարեգործական Խաղի Մասին

Վաղը` կիրակի օրը , մենք` Մադրիդի Ռեալի Հայկական Ֆան Ակումբի ֆուտբոլային թիմը Բարեգործական հանդիպում անց կացնի FCA Bussines թիմի հետ:
Ինչպես գիտենք հանդիպումից ստացված ողջ հասույթը կփոխանցվի վիրաբույժ Արա Անանյանի համար բացված հաշվեհամարին:

Ինչու՞ գնալ հանդիպմանը: Եվ ինչու՞ օգնել:

3 փաստը Ֆան Ակումբի Բարեգործական խաղի մասին:


1. Այս հանդիպմանը հանդես կգան թիմի ավագ Ռոբի Ռաուլը և թիմի հիմնական դարպասապափ Սեդրակը , ովքեր արդեն մեկ տարի է ծառայում են ՀՀ Զիված Ուժերում: Պարոնայք կրտսեր սերժանտները իրենց խաղով ևս կփորձեն հաճելի պահեր պարգևել հանդիսատեսներին: Երևանում է նաև թիմի առանցքային խաղացողներից ևս մեկը` Հովհաննեսը , ով այժմ նույնպես անցնում է պարտադիր զինվորական ծառայություն , սակայն նրա մասնակցությունը հանդիպմնաը դեռևս հարցականի տակ է , առողջական ոչ կայուն վիճակի պատճառով:
2. Այս Բարեգործական խաղը կլինի վերջինը մեր թիմի առանցքային խաղացողներից մեկի` պաշտպան Գարիկ Մեսրոպյանի համար , ով հունիսի 30-ի կզորակոչվի ՀՀ Զինված Ուժեր:
3. Արա Անանյանի Բարեգործական խաղը կլինի 5-րդը մեր Ֆան Ակումբի պատմության մեջ և մենք ունենք բոլոր հիմքերը կարծելու , որ կլինի նաև ամենաարդյունավետը: Նախկինում , եթե հիշում ենք անցկացվել են բարեգործական խաղեր Էրիկի , Էլենչոյի և Ալինա Վարդանյանի համար: 

Իհարկե շատ լավ է , որ մեզանից շատերը միացել են այս գործին և անտարբեր չեն մնացել Արային օգնելու մեր կոչերին: Սակայն ցավալի է , որ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ փորձում են անտեսել , կամ ասենք չտեսնելու տալ խնդիրը , որը իրականում շատ կարևոր է: Ողբալի է , որ մարդկային անտարբերությունը հասել է նման աստիճանի: Եկեք մենք չլինենք այդ շարքերում և փորձենք փոխել ինչ-որ մի այս կյանքում: 

Արա Անանյանի համար Բարեգործական հանդիպումը տեղի կունենա Կիրակի` Հունիսի 24-ին Ֆիզիկական Կուլտուրայի Ինստիտուտի սպորտային դահլիճում (Մուտքը Երվանդ Քոչար փողոցի կողմից) ժամը 14:00:
Մենք` Մադրիդիստներս կհավաքվենք ժամը 12:00-ից Խանջյան փողոցում` Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ: Որից հետո 13:30 բոլորս միասին կշարժվենք դեպի մարզադաշտ:
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 099500450 , կամ 077721177: 
Hala Madrid !!

Այ Քեզ Խախտում

Այ Քեզ Բան: Այ սա առաջինն էր , ինչ մտքիս եկավ երբ դռան զանգը լսելուց հետո , լսվեց պատասխան , որ փոստատարն է , ու բերել է նամակ Տուգանքով: Կակոգո՞ խուդոժնիկա պոտերյալա Ռոսսիյա: Շիշկին ումեռ: Այ Քեզ Բան:

Իսկ դու արի ու տես , որ իսկականից խախտում ա բերել: Ու ոչ ավել ոչ պակաս նա 30000 դրամի: Այ Պապ ջան , մեռնեմ Քեզ , չէի՞ր կարում մի քիչ դանդաղ քշեիր: Բայց շտո բիլո , տո բիլո: Բայց դե Տուգանքը մուծելուց առաջ մի քանի հետաքրքիր բան կա , որոնց բացահայտվելուց հետո , մի քիչ չես էլ ուզում տանես հանգիստ սրտով էտ փողը ջուրը գցես , այլ բռնես ու մինչև վերջ գնաս:

Խախտումը տեղի է ունեցել 09.05.2012 , այն դեպքում , որ որոշումը խախտման մասին կայացվել է 28.05.2012: 19 օր հետո: Ո՞վ ա տենց բան տեսել: Սովորաբար նման որոշումները կայացվում են երկու-երեք օրվա մեջ: Իսկ ստեղ 19 օր: ՈՒ բացի այդ էլ հերիք չի մայիսի 28-ին են կայացրել որոշումը , մի բան էլ մեզ հասել այդ մասին լուրը համարյա թե ՄԵԿ ԱՄԻՍ ԱՆՑ: Այն դեպքում , որ բողոքարկման իրավունքը գործումա , ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒՑ 10 ՕՐ ՀԵՏՈ: Դրանից հետո միայն չերեզ դատարան: Ինչ 10 օրվա մասինա խոսքը:
Այ ստեղ խնդրում եմ , օգնել ինձ խորհրդով թե ինչ կարելի է անել:

Wednesday, June 20, 2012

ՕԳՆԵՆՔ ԲԺԻՇԿ ԱՐԱ ԱՆԱՆՅԱՆԻՆ...ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԽԱՂ

Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված, հեռանկարային, երիտասարդ սրտի վիրաբույժ Արա Անանյանը մայիս ամսին վթարի հետևանքով ողնուղեղի վնասման պատճառով ձեռք է բերել ստորին զույգ վերջույթների անդամալուծություն: Արան ենթարկվել է երկու վիրահատության և անցնում է դժվար վերականգնողական կուրսեր: Այս պահին գնտվում է Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում՝ բժիշկների հսկողության տակ:

Նրա ընկերներն ու կոլեգաներն անում են ամեն ինչ, որպեսզի Արան ստանա անհրաժեշտ բուժում՝ մաքսիմումը, ինչ հնարավոր է անել հայաստանյան առողջական համակարգի շրջանակներում: Սակայն վնասվածքը շատ լուրջ է և ապաքինման համար Արային անհրաժեշտ է լուրջ վերականգնողական բուժում արտերկրում՝ նորագույն տեղնոլոգիաների միջոցով, որոնք ցավոք, դեռ չկան Հայաստանում:

Saturday, June 16, 2012

Nossa, Nossa, ես ինչ խելառ ամառա

Ողջույն Բլոգոսֆերա: Վերջապես , այդքան սպասված իրադարձությունը տեղի ունեցավ: Ես Երևանում եմ , վայելում եմ իմ արձակուրդը: 15 օր , հարազատ տանը , հարազատ քաղաքում , հարազատ ընկերների հետ: Յուրաքանչյուր հանդիպում ընկերների ու ծանոթների հետ անչափ մեծ ուրախություն ա բերում: Ինչ լավ ա , որ բոլորը ուրախ ու լավ են )) մենակ ովա՞ ես "alt+shift"-ի տեղերը փոխել էտ չեմ հասկանում ,հա ռուսերեն եմ գրում հայերենի փոխարեն :Դ

Առաջին իսկ օրվա վերջում հասկացա , որ բոլոր պլանավորած գործերիցս արդեն ետ եմ ընկնում: Այ քեզ բան , այ քեզ գժանոց գրաֆիկ , մի վախտ անելիքներ , հիմնականում անկապ ու մանր-մունր , բայց որ չհացնեմ , դեպրեսիան պատրաստա (barcampevn12-ին չմասնակցելը Ձեզ վառ օրինակ): Սաղ տարի ասելու եմ , վայ քու արա , ոնց չհասցրեցի: Խասյաթս ա , գիտեք` անել ու հասցնել ամեն ինչ...
Ճիշտա զգում եմ , ժամանակից փոքր ինչ հետ եմ ընկել, բայց այդ ամենը շատ հեշտ հետ ա գալիս , մի քիչ ժամանակա պետք տրամադրել ուղղակի:

Մի քիչ խոսեմ գալիք օրերի պլաններիցս , մարդ ես Ձեզ էլ հետաքրքրեց:
Ուրեմնս տակ... եթե հասցրեցի անպայման մի քանի ֆիլմերի մասին գրառումներ կանեմ Բլոգում , չնայած չեմ հասցնում մարդ տենամ ուր մնաց կինո նայելու ժամանակ գտնեմ: Բայց ցանկությունը մեծ ա:
Կխոսեմ նաև մի քանի գրքերի մասին: Որոնք կարդացել եմ , ինչու չէ՞ նաև որոնք պատրաստվում եմ կարդալ , դեմ չեմ լինի ընդունել խորհուրդներ դրա վերաբերյալ:

Sunday, June 10, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Մայիս Ամսվա Խաղարկություն

Հունիսի 9-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների մայիս ամսվա խաղարկությունը:
Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
11341347

Saturday, May 12, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Ապրիլ Ամսվա Խաղարկություն

Մայիսի 12-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների ապրիլ ամսվա խաղարկությունը:
Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
36896607

Monday, April 30, 2012

Gracias Señor Raul

Այն ինչ եղել է , արդեն եղել է և մենք այլևս չենք կարող ոչինչ փոխել: Էլ կապիտանոն կայացրեց իր որոշումը , և մենք Ռաուլիստաներս պարտավոր ենք հարգենք նրա որոշումը և կրկին անգամ ցավով համակերպվել: Չնայաց կարծում եմ , որ Շալկեից հեռանալն ինչ-որ տեղ ավելի ցավով եմ տանում , քանց թե Ռաուլի հեռանալը Ռեալից: Նա ճիշտ որոշում կայացրեց երկու տարի առաջ և պարգևեց մեզ երկու անկրկնելի մրցաշրջան: Լի գոլերով և ուրախ պահերով: 
Շալկեյում անցկացրած երկու տարվա ընթացքում նա ապացուցեց , որ նա այն նույն Ռաուլն է , որին ժամանակին կոչում էին "baby star" թեև վաղուց արդեն երիտասարդ չէ: 
Այսօր արդեն Շալկեյի և Ռեալի նախկին ավագը , Մադրիդի արքա , լեգենդար Ռաուլ Գոնսալես Բլանկոն կրկին կսկսի ամեն ինչ նորից ու կրկին անգամ կապացուցի մեզ , որ նա այն հին Ռաուլն է , որի խաղով հիանում է ողջ աշխարհը:


Gracias El Capitano , Gracias Señor   Raul !!

Tuesday, April 24, 2012

Հասիր նրան ինչ սիրում ես... (նամակ 16-րդ)

Ողջույն Բլոգոսֆեռա: Ինչպես եք: Արդեն երկու ամսից ավել է ոչ մի տող, ոչ մի բառ չեմ գրել այստեղ, միայն ժամանակ առ ժամանակ կարճ 147 նիշանոց հաղորդագրություններ թվիթթերում, պատճառը նույն ժամանակն է , ավելի շատ կենտրոնանալու և սիրելի գործին ժամանակ տրամադրելու խնդիրն էր պատճառը: Նման երկար դադար չէր եղել և վստահեցնում եմ, որ հաստատ չի լինի այլևս: 
Օրերն անցնում են արագ, չէի ասի աննկատ, բայց թռնում են իրենց հետ առաջ տանելով թե խնդիրները և թե հաճելի պահերը:
 Փորձեմ մի քանի բառով նկարագրել վերջին երեք ամիսների ինձ համար ամենահետաքրքիրն ու հիշարժանը:
 Հունվարին` եթե մի պահ մոռանանք տագնապների և բանակի օրվա մասին գլխավորը նորակոչիկ զինվորների երդման արարողության ժամանակ իմ ելույթն էր, որն ինչ մեղքս թաքցնեմ բավական հաճելի զգացողություններ պարգևեց ինձ:

Monday, April 16, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Ապրիլ Ամսվա Խաղարկություն


Ապրիլի 14-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների մարտ ամսվա խաղարկությունը:
Շահող Թվերն են.
25608563
Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:

Thursday, March 22, 2012

Red Bull Paper Wings Armenia 2012

 Ողջույն բոլորին, առավել ևս ակտիվ կրեատիվ, պարապ նստել չսիրող երիտասարդությանը: Ուսանողներին որոնց խելքն իրենցը չի հետաքրքիր և ինքնատիպ միջոցառումների ու մրցությունների մասնակցելու համար:
 Երևի Ձեզնից յուրաքանչյուրը մանուկ հասակում գոնե մեկ անգամ պատրաստել է թղթե ինքնաթիռ: Ո՞վ կարող է պատկերացնել, որ մանկական զբաղմունքը կարող է քեզ տանել ուղիղ Զազբուրգ: Ինչպե՞ս: Շատ արագ` հետաքրքիր և ինքնաթիռով :)

Saturday, March 10, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Փետրվար Ամսվա Խաղարկություն


Մարտի 10-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների փետրվար ամսվա խաղարկությունը:
Շահող Թվերն են.
12886396
Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:

Thursday, March 1, 2012

Джейн Остен «Эмма»

«Эмма Вудхаус, красавица, умница, богачка, счастливого нрава, наследница прекрасного имения, казалось, соединяла в себе завиднейшие дары земного существования и прожила на свете двадцать один год, почти не ведая горестей и невзгод…»
Թերևս, այս փոքրիկ պարբերությամբ հնարավոր չի լինի փոխանցել Էմմայի ողջ կերպարը: Ամբողջ ընթացքում Էմման իր փայլուն երևակայությամբ գեղեցկացնում ու հետաքրքրացնում է պատմվածքը: Լինելով անչափ հոգատար իր հայրիկի նկատմամբ երիտասարդ Էմման որոշում է, որ ամբողջ կյանքը պետք է նվիրի իր հոր մասին հոգ տանելուն և Իզաբելլա  քույրիկի փոքրիկ հրաշք մանուկներին: Բացի այդ նա շատ էր սիրում զբաղվել իր մտերմների ապագայով և ուզում էր բոլորին մեծ հաջողությամբ ամուսնացնել: Բոլորին, բայց ոչ ինքն իրեն:

 Այդ ընթացքում Էմմայի կյանքում հայտնվում է մի երիտասարդ աղջնակ ում հետ նա ընկերանում է: Այդ պահից սկսած նա սկսում է զբաղվել Գարրիեթ Սմիթի կյանքը դասաորելով և այդ տեղից էլ սկսվում են Էմմայի բոլոր «դժբախտությունները»:

Saturday, February 11, 2012

ՀԴՄ կտրոնների Հունվար ամսվա խաղարկություն


Փետրվարի 11-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների հունվար ամսվա խաղարկությունը:
Նշեմ , որ նախորդ ամսից սկսած շահում են նաև 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ մոդեմի հետ միասին կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
77438740

Saturday, January 28, 2012

ՀՀ ԶՈւ 20-րդ Տարեդարձը

 1992 թվականի հունվարի 28-ը Հայաստանի Հանրապետության Զինված ՈՒժերի ստեղծման օրն է:


 Իհարկե բոլորս էլ շատ լավ գիտենք թե ինչպես ստեղծվեց մեր բանակը, ինչպիսի փորձությունների միջով անցավ: Երբ սկսվեց պատերազմը մենք չունեինք բանակ, միայն մեծ ցանկություն պաշտպանելու սեփական հողն ու ժողովուրդը: Մեր բանակը ստեղծվեց, թրծվեց և կայացավ մարտի դաշտում և այդ բանակի կայացման, ճիշտ և նպատակասլաց զարգացման ապացույցը մեր այսօրվա խաղաղությունն է: Եվ զարմանալի չէ, որ մեր բանակն այսօր լավագույնն է տարածաշրջանում: Վստահ եմ, որ մարտունակությամբ մեր բանակի նմանը չկա տարածաշրջանում: Ինչը մարտական հզոր ոգու և հայրենասիրական` հայրենիքի համար արյունն ու կյանքը չխնայելու պատրաստակամության արդյունք է:

Saturday, January 14, 2012

ՀԴՄ կտրոնների Դեկտեմբեր ամսվա խաղարկություն

Հունվարի 14-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների դեկտեմբեր ամսվա խաղարկությունը:
Շահող Թվերն են.
87197161
Նշեմ , որ այս ամսից սկսած շահում են նաև 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ մոդեմի հետ միասին կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:

Thursday, January 12, 2012

Lifetime Blog-ը 3 տարեկան

Ողջույն սիրելի ընթերցողներ: Այս օրը տոնական է իմ համար, թեև տոնախմբություն այս տարի կազմակերպել չի հաջողվի: 3 տարի առաջ 2009 թվականի հունվարի 12-ին ծագեց մի գաղափար, մի անորոշ միտք, մի ակնթարթ: Այդ ակնթարթում ստեղծվեց Լայֆթայմ բլոգը: Բլոգ- մի միջավայր, որտեղ այս երեք տարիների ընթացքում գտնվել են բոլոր նրանք` ովքեր պարբերաբար այցելել են Բլոգ:
 Իհարկե այժմ շատ բան է փոխվել, և ներկայումս իր սկզբնական տեսքից շատ է տարբերվում: Բայց կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները ազդել են միայն արտաքին տեսքի վրա, իսկ բովանդակությունը ինչպես նաև վերը նշված տեսքը մնում են հավատարիմ բլոգի կարգախոսին` շարժվում ժամանակին հավասար, միշտ նորարար է և արտացոլում է այն ինչ տեղի է ունենում մեր կյանքում: Իհարկե վերջին վեց ամիսների ընթացքում, երևի թե հասկանալի Ձեզ համար պատճառներով, բլոգում հիմնականում անձնական բովանդակությամբ գրառումներ են արվում, թեև նրանցում էլ փորձում եմ ինչքան հնարավոր է տեսակետներ արտահայտել տարբեր հարցերի շուրջ: