Բարի գալուստ Lifetime բլոգ: Սեղմիր Like կոճակը և հետևիր իմ գրառումներին:

Sunday, November 18, 2012

BarCamp Gyumri 2012 (նամակ 19-րդ)


            àÕçáõÛÝ µÉá·áëý»ñ³ J
ÆÝãå»±ë »ù: Ðáõë³Ù É³í »ù: ²Ûëûñ ·ñáõÙ »Ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïë` ³ÝÓ³Ùµ: àõ ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ݳËáñ¹ Ý³Ù³ë ¹»é §ÈáõÛë¦ ãÇ ï»ë»É , áñáß Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï׳éáí ³Ûë Ù»ÏÁ áõñáß»óÇ ·ñ»É` ù³ÝÇ Ï³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ÇѳñÏ»:
            ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë, ѳٳñÛ³ û ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ã»Ù áõÝ»ÝáõÙ, ½µ³Õí³Í »Ù ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñáí: ºñ¨Ç û ß³ï ˳éÝ »Ù áõ ´Éá·Çë ÝÙ³Ý µ³ñÓÇÃáÕÇ íÇ׳ÏÁ Ñ»Ýó ¹ñ³ÝÇó ³ ·³ÉÇë: ´³Ûó ¹³ »ñϳñ ãÇ ß³ñáõݳÏíÇ, íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, Ñ»Ýó »Ï³ , ÙÇ ³ÛÉ ´áõÙ ³ ÉÇÝ»Éáõ :Ö ´³Ûó ¹ñ³Ý ¹»é ÙÇ í»ó ³ÙÇë ϳ, ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ ³Ûëûñ Ïå³ïÙ»Ù ÙÇ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÇÝ Ã» å³ïñ³ëïí»ÉÁ »ñϳñ áõ ï³Ýç³ÉÇó ÙïáñáõÙÝ»ñÇ ³éÇà ¹³ñÓáí, û Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ï-ß³ï áõñ³Ë³óñ»ó: ƱÝã ÙÇçáó³éáõ٠ϳñ³ ÉÇÝ ¶ÛáõÙñÇáõÙ, áñ ï»Ýó ß³ï áõ½»Ý³Ù Ù³ëݳÏó»Ù: ÎÙï³Í»ù ÑÇÙ³ ¹áõù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë áñ ϳñ³ ÉÇÝÇ, áõ ³ÛÝ»É ÇÝãåÇëÇ ÙÇçáó³áõمϳñÍáõÙ »Ù áÙ³Ýù ³ñ¹»Ý Ïé³ÑáõÙ »Ý…ÇѳñÏ»` ´²ðøºØö: àñ ×ÇßïÝ »ë ÙÇ ï³ñí³ Ù»ç ³ë»Ù Ùïùáíë ³Ý·³Ù ã¿ñ ϳñáÕ ³ÝóÝ»É, áñ ¶ÛáõÙñÇáõ٠ϳñ³ ´³ñù»Ù÷ ÉÇÝÇ, ÉÇÝ»ÉÁ Ñɳ ѻ㠿, ÉÇÝÇ áõ »ë ϳñáճݳ٠ٳëݳÏó»Ù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë ,áñ û° Ù»ÏÁ, û° ÙÛáõëÁ »Õ³í: ºÕ³í ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÃÇÙÇ ùñïݳç³Ý áõ ÝíÇñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí: ²ÛÝ ³Ù»ÝÝ ÇÝã Ýñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ³Ý»É ³Û¹ ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ íëï³Ñ »Ù áñ Ñ»ßï ã¿ñ: ºñÝ»Ï Çñ»Ýó ѳí»ëÇÝ áõ ѳɳɳ Çñ»Ýó:
            ¸áõù å»ïù³ ÇÙ íÇ׳ÏÁ ï»ëÝ»Çù, »ñµ ³ë»óÇÝ, µ³ ·Çï»ë ݳٳϹ »Ï»É³, í³ÕÁ ·ÝáõÙ »ë Ù³ëݳÏó»Éáõ: àõ ϳå ãáõÝÇ, áñ ¹ÇíǽÇáÝǹ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ´³ñù»Ù÷ ³Ýí³ÝáõÙ³ §¾ï ϳåáõïñßÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë»ñ ³ ÇÝã ³¦, û Ñ»Ýó ´³ñù»Ù÷, ϳñ»íáñÝ »Ý ³, áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ëϳó³Ý áõ ÃáõÛɳïñ»óÇÝ Ù³ëݳÏó»É: ²ß˳ñÑÝ ÇÙÝ ¿ñ ³Û¹ å³ÑÇÝ: â»ù å³ïÏ»ñ³óÝÇ, »ñµ ß³ñ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ï»ë³ Ý³Ù³Ï áõ Ëݹñ»óÇ, áñ ï³Ý ݳۻÙ: ÄåÇïë ¹á áõß»Û áõ ÙÇ µ³Ý ¿É ³í»É ¿ñ: Þ³ï Ù»ñëÇ Î³ñ»ÝÇÝ ÝÙ³Ý §¼Çɦ Ý³Ù³Ï å³ïñ³ëï»Éáõ, »ñ¨Ç ³Ù»Ý³Ù»Í ¹»ñÁ ³Û¹ ·áñÍÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ùá ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ áõÝ»ó³í:


          ¸» ÇÝ㨿, Ñáõ½ÙáõÝùÝ»ñë ÙÇ ÏáÕÙ ÃáÕݻ٠áõ ï»Õ³÷áËí»Ù Þí»Ûó³ñ³Ï³Ý γ½³ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ, áñï»Õ ¨ ѳí³ùí»É ¿ÇÝ ´³ñù»Ù÷»ñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ñ³½»ñÇó ¨ ºñ¨³ÝÇó, áñå»ë½Ç Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Çñ»Ýó åñ»½»Ýï³ódzݻñÁ ¨ ÇÝãáõ ã»Ý Ý»ñϳ ·ïÝí»Ý ³ÛÉ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ åñ»½»Ýï³ódzݻñÇÝ: ÀÝѳÝáõñ ³éٳٳµ ´³ñù»Ù÷ ¶ÛáõÙñÇ 2012-Ý áõÝ»ó³í Ùáï 200 Ù³ëݳÏÇó: γñÍáõÙ »Ù , áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ùí³ Ñ³Ù³ñ ¶ÛáõÙñÇÇ óáõó³ÝÇßÁ µ³í³Ï³Ý ɳíÝ ¿ñ, »Ã» ѳßíÇ ³éÝ»Ýù ݳ¨ ³ÝÓñáï »Õ³Ý³ÏÁ û° ¶ÛáõÙñÇáõÙ, û° ºñ¨³ÝáõÙ: ÆÝãÁ, ϳñÍáõÙ »Ù ¨ë µ³í³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ å³ï׳é»ó Ù³ëݳÏó»É ó³ÝϳóáÕÝ»ñÇÝ:
лï³ùñùñáõÃÛáõÝë ß³ï Ù»Í ¿ñ, ͳÝáà áõ ѳñ³½³ï §´³ñù»Ù÷³Ï³Ý¦ ¹»Ùù»ñ ï»Ý³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ù³Ý Ù»Í: äñ»½»Ýï³ódz å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ»ï ϳåí³Í ÙÇ ùÇã ËݹÇñÝ ¿ñ ͳ·»óÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÙÇÝ㨠í»ñçÇÝ å³ÑÁ ã·Çï»ÛÇ ÏÉÇÝÇ Ã» ã¿, ѳ٠¿É ÙÇ ùÇã ¹Åí³ñ³ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ûýýɳÛÝ íÇ׳ÏÇó ûÝÛ³ÉÝÇ Ù³ëÇÝ µ³Ý Ëáë»É: ÆÝã¨Çó» ÷áñÓ»óÇÝù ÏáÝï³ÏïÇ ¹áõñë ·³É ¶ÛáõÙñí³ ´³ñù»Ù÷Ç Éë³ñ³ÝÇ Ñ»ï, ëï³óí»ó û ã¿, Ñ»ï³ñùñÇñ ³Ýó³í û áã, ϳñÍáõÙ »Ù ÇÙ ¹³ï»ÉáõÝÁ ãÇ, ѳٻݳÛÝ ¹»åë boring-áï Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñÇ ¹³ëÇÝ ÇÙÁ ã»Ù ¹³ëÇ: γñ¨áñÁ ß÷áõÙÝ ¿ ´³ñù»Ù÷Ç Å³Ù³Ý³Ï, áõ ÇÝãù³Ý ß³ï ³ÛÝù³Ý ɳí :Ö
´áÉáñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñÍáõÙ »Ù ·ñ³í»óÇÝ Ñ»Ýó ÙáõïùÇ Ùáï ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ µáÉáñ ó³ÝϳóáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ÷áñÓ³ñÏ»É ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý §Gyumri drive¦ ˳ÕÁ:
êå»óÇýÇϳݻñÇó Ù»ÏÁ ´³ñù»Ù÷ ¶ÛáõÙñÇÇ, »ñ¨Ç »ñϳñ ÁݹÙÇçáõÙÝ ¿ñ, áñÇó Ñ»ïá Ù³ñ¹ÇÏ ùÇã ÙÁ å³Ï³ë»óÇÝ, ÙÛáõëÁ, ³ÛÝ, áñ ºñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ å»ïù ¿ ßáõï ¹áõñë ·³ÛÇÝ, áñ ųٳݳÏÇÝ Ï³ñáճݳÛÇÝ Ñ³ëÝ»É ºñ¨³Ý: ºñ¨Ç û Ñ»Ýó ³Û¹ ëïÇåí³Í Çñ³íÇ׳ÏÇó »ÉÝ»Éáí ËݹÇñÝ»ñÇ å³ï׳éáí ÙÇ ùÇã ˳Ùñ»ó ´³ñù»Ù÷Á, µ³Ûó ¹³ ϳñÍáõÙ »Ù, ËݹÇñÝ»ñ »Ý áñáÝù Ïëï³Ý³Ý ÉáõÍáõÙ áõ ѳçáñ¹ ³Ý·³Ù ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ ³í»ÉÇ Ïɳí³óÝÇ ´³ñù»Ù÷Á ¶ÛáõÙñÇáõÙ áõ ÏϳñáճݳÝù ³ë»É, áñ ³Ûá ³Ûë ï³ñÇ ½·³óíáõÙ ¿ ³é³çÁÝóó:
ìñ»çáõÙ »ñ¨Ç, ãݳ۳ó »ñ¨ÇÝ áñÝ ³, Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ù Ò»½ media.am-Ç é»åáñï³ÅÁ § BarCamp Gyumri 2012¦-Ç Ù³ëÇÝ:  àñï»Õ ÇÙ ËáëùÝ áõݻ٠ݳ¨ ºë :Ö
Keep Calm and waiting for BarCamp Gyumri 2013 J

No comments:

Post a Comment