Բարի գալուստ Lifetime բլոգ: Սեղմիր Like կոճակը և հետևիր իմ գրառումներին:

Sunday, November 18, 2012

BarCamp Gyumri 2012 (նամակ 19-րդ)


            àÕçáõÛÝ µÉá·áëý»ñ³ J
ÆÝãå»±ë »ù: Ðáõë³Ù É³í »ù: ²Ûëûñ ·ñáõÙ »Ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïë` ³ÝÓ³Ùµ: àõ ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ݳËáñ¹ Ý³Ù³ë ¹»é §ÈáõÛë¦ ãÇ ï»ë»É , áñáß Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï׳éáí ³Ûë Ù»ÏÁ áõñáß»óÇ ·ñ»É` ù³ÝÇ Ï³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ÇѳñÏ»:
            ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë, ѳٳñÛ³ û ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ã»Ù áõÝ»ÝáõÙ, ½µ³Õí³Í »Ù ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñáí: ºñ¨Ç û ß³ï ˳éÝ »Ù áõ ´Éá·Çë ÝÙ³Ý µ³ñÓÇÃáÕÇ íÇ׳ÏÁ Ñ»Ýó ¹ñ³ÝÇó ³ ·³ÉÇë: ´³Ûó ¹³ »ñϳñ ãÇ ß³ñáõݳÏíÇ, íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, Ñ»Ýó »Ï³ , ÙÇ ³ÛÉ ´áõÙ ³ ÉÇÝ»Éáõ :Ö ´³Ûó ¹ñ³Ý ¹»é ÙÇ í»ó ³ÙÇë ϳ, ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ ³Ûëûñ Ïå³ïÙ»Ù ÙÇ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÇÝ Ã» å³ïñ³ëïí»ÉÁ »ñϳñ áõ ï³Ýç³ÉÇó ÙïáñáõÙÝ»ñÇ ³éÇà ¹³ñÓáí, û Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ï-ß³ï áõñ³Ë³óñ»ó: ƱÝã ÙÇçáó³éáõ٠ϳñ³ ÉÇÝ ¶ÛáõÙñÇáõÙ, áñ ï»Ýó ß³ï áõ½»Ý³Ù Ù³ëݳÏó»Ù: ÎÙï³Í»ù ÑÇÙ³ ¹áõù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë áñ ϳñ³ ÉÇÝÇ, áõ ³ÛÝ»É ÇÝãåÇëÇ ÙÇçáó³áõمϳñÍáõÙ »Ù áÙ³Ýù ³ñ¹»Ý Ïé³ÑáõÙ »Ý…ÇѳñÏ»` ´²ðøºØö: àñ ×ÇßïÝ »ë ÙÇ ï³ñí³ Ù»ç ³ë»Ù Ùïùáíë ³Ý·³Ù ã¿ñ ϳñáÕ ³ÝóÝ»É, áñ ¶ÛáõÙñÇáõ٠ϳñ³ ´³ñù»Ù÷ ÉÇÝÇ, ÉÇÝ»ÉÁ Ñɳ ѻ㠿, ÉÇÝÇ áõ »ë ϳñáճݳ٠ٳëݳÏó»Ù: ´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë ,áñ û° Ù»ÏÁ, û° ÙÛáõëÁ »Õ³í: ºÕ³í ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÃÇÙÇ ùñïݳç³Ý áõ ÝíÇñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí: ²ÛÝ ³Ù»ÝÝ ÇÝã Ýñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ³Ý»É ³Û¹ ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ íëï³Ñ »Ù áñ Ñ»ßï ã¿ñ: ºñÝ»Ï Çñ»Ýó ѳí»ëÇÝ áõ ѳɳɳ Çñ»Ýó:
            ¸áõù å»ïù³ ÇÙ íÇ׳ÏÁ ï»ëÝ»Çù, »ñµ ³ë»óÇÝ, µ³ ·Çï»ë ݳٳϹ »Ï»É³, í³ÕÁ ·ÝáõÙ »ë Ù³ëݳÏó»Éáõ: àõ ϳå ãáõÝÇ, áñ ¹ÇíǽÇáÝǹ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ´³ñù»Ù÷ ³Ýí³ÝáõÙ³ §¾ï ϳåáõïñßÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë»ñ ³ ÇÝã ³¦, û Ñ»Ýó ´³ñù»Ù÷, ϳñ»íáñÝ »Ý ³, áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ëϳó³Ý áõ ÃáõÛɳïñ»óÇÝ Ù³ëݳÏó»É: ²ß˳ñÑÝ ÇÙÝ ¿ñ ³Û¹ å³ÑÇÝ: â»ù å³ïÏ»ñ³óÝÇ, »ñµ ß³ñ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ï»ë³ Ý³Ù³Ï áõ Ëݹñ»óÇ, áñ ï³Ý ݳۻÙ: ÄåÇïë ¹á áõß»Û áõ ÙÇ µ³Ý ¿É ³í»É ¿ñ: Þ³ï Ù»ñëÇ Î³ñ»ÝÇÝ ÝÙ³Ý §¼Çɦ Ý³Ù³Ï å³ïñ³ëï»Éáõ, »ñ¨Ç ³Ù»Ý³Ù»Í ¹»ñÁ ³Û¹ ·áñÍÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ùá ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ áõÝ»ó³í:


Sunday, November 11, 2012

ՀԴՄ Կտրոնների Հոկտեմբեր Ամսվա Խաղարկություն

Նոյեմբերի 10-ին կայացավ , ՀԴՄ Կտրոնների հոկտեմբեր ամսվա խաղարկությունը:

Ինչպես նաև նախորդ ամիսներին, այս ամիս ևս շահում են 4 թվի համընկնումով կտրոնները: Շահումը լինելու է ինտերնետ կապ` մոդեմի հետ միասին, կամ բջջային հեռախոս: Իսկ 5 , 6 , 7 , 8 թվերի համընկնմամբ կտրոնների շահումը` ավտոմեքենա: 4-ից քիչ համընկնումներով կտրոնները շահում չունեն:
Շահող Թվերն են.
14885268